วิธีใช้ HP LaserJet P4510 Printer series

background image

Syst

strat

ࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾ࡕ࡫ࡘࡕࡿ+3b/DVHU-HW3ࡴ࡜ࡧ36HULHV

࠻ࡰࡻࡘ࡮ࡤࡓࡰࡼࡶࡁࡼࡼ

background image
background image

เครื่องพิมพ HP LaserJet P4010 และ P4510

Series

คูมือผูใช

background image

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

หามทําการผลิตซ้ํา ดัดแปลงหรือแปลโดยไมไดรับ
อนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษร ยกเวนตามที่
อนุญาตภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์

ขอมูลที่ปรากฏในที่นี่อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

การรับประกันเพียงอยางเดียวสําหรับผลิตภัณฑและ
บริการของ HP ปรากฏอยูในรายละเอียดการรับ
ประกันที่แสดงไวอยางชัดแจงและมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑและบริการ และไมมีขอความอื่นใดที่จะถูก
กลาวอางวาเปนการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไมรับ
ผิดตอขอผิดพลาดทางดานเทคนิคหรือการแกไขหรือ
การละเวนเนื้อหาใด

หมายเลขชิ้นสวน: CB506-90993

Edition 1, 8/2008

การรับรองเครื่องหมายการคา

Adobe

®

, Acrobat

®

และ PostScript

®

เปนเครื่อง

หมายการคาของ Adobe Systems Incorporated

Microsoft®, Windows® และ Windows®XP
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
ของ Microsoft Corporation

Windows Vista® เปนเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ Microsoft
Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ/
พื้นที่อื่นๆ

UNIX

®

เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ The

Open Group

ENERGY STAR และเครื่องหมาย ENERGY
STAR เปนเครื่องหมายจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา

background image

สารบัญ

1 ขอมูลเบื้องตนของเครื่องพิมพ

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ ........................................................................................................................... 2

รุน HP LaserJet P4014 ......................................................................................................... 2
รุน HP LaserJet P4015 ......................................................................................................... 3
รุน HP LaserJet P4515 ......................................................................................................... 4

การเปรียบเทียบคุณสมบัติ ........................................................................................................................... 5
ภาพรวมของผลิตภัณฑ ............................................................................................................................... 7

ภาพดานหนา ........................................................................................................................... 7
มุมมองดานหลัง ........................................................................................................................ 7
พอรตอินเตอรเฟซ ..................................................................................................................... 8
ตําแหนงฉลากแสดงรุนและหมายเลขผลิตภัณฑ ............................................................................... 8

2 แผงควบคุม

ลักษณะแผงควบคุม ................................................................................................................................. 12
การใชเมนูของแผงควบคุม ........................................................................................................................ 14

การใชเมนู ............................................................................................................................. 14

เมนูแสดงวิธีใช ........................................................................................................................................ 15
เมนูเรียกงาน .......................................................................................................................................... 16
เมนูขอมูล .............................................................................................................................................. 17
เมนูการจัดการกับกระดาษ ......................................................................................................................... 18
เมนูตั้งคาคอนฟกเครื่องพิมพ ..................................................................................................................... 19

เมนูยอยพิมพ ......................................................................................................................... 19
เมนูยอยคุณภาพการพิมพ ......................................................................................................... 21
เมนูยอยการตั้งคาระบบ ............................................................................................................ 24
เมนูยอยอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ .......................................................................................... 27
เมนูยอย MBM-5 (เมลบ็อกซแบบหลายถาด) ................................................................................ 27
เมนูยอย I/O .......................................................................................................................... 28
เมนูยอยรีเซ็ต ........................................................................................................................ 33

เมนูการวินิจฉัยขอบกพรอง ........................................................................................................................ 35
เมนูบริการ ............................................................................................................................................. 36

3 ซอฟตแวรสําหรับ Windows

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนสําหรับ Windows ............................................................................................... 38
ไดรเวอรเครื่องพิมพที่สนับสนุนสําหรับ Windows ......................................................................................... 39

THWW

iii

background image

HP Universal Print Driver (UPD) ......................................................................................................... 40

โหมดการติดตั้ง UPD .............................................................................................................. 40

การเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพที่ถูกตองสําหรับ Windows ................................................................................ 41
ลําดับความสําคัญของคาการพิมพ ................................................................................................................ 42
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ Windows ...................................................................... 43
ประเภทการติดตั้งซอฟตแวรสําหรับ Windows ............................................................................................. 44
การลบซอฟตแวรสําหรับ Windows ............................................................................................................ 45
ยูทิลิตีที่สนับสนุนสําหรับ Windows ............................................................................................................ 46

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 46
เว็บเซิรฟเวอรในตัว ................................................................................................................. 46
HP Easy Printer Care ......................................................................................................... 46

ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการอื่น ........................................................................................................... 48

4 การใชเครื่องพิมพรวมกับ Macintosh

ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh .............................................................................................. 50

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนสําหรับ Macintosh ............................................................................ 50
ไดรเวอรเครื่องพิมพที่สนับสนุนสําหรับ Macintosh ....................................................................... 50
การลบซอฟตแวรออกจากระบบปฏิบัติการ Macintosh ................................................................... 50
ลําดับความสําคัญสําหรับการตั้งคาการพิมพสําหรับ Macintosh ........................................................ 50
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ Macintosh ................................................... 50
ซอฟตแวรสําหรับเครื่อง Macintosh .......................................................................................... 51

HP Printer Utility ................................................................................................ 51

การเปด HP Printer Utility .................................................................... 51
คุณสมบัติของ HP Printer Utility ............................................................ 52

ยูทิลิตีที่สนับสนุนสําหรับ Macintosh .......................................................................................... 53

เว็บเซิรฟเวอรในตัว ................................................................................................ 53

ใชคุณสมบัติตางๆ ในไดรเวอรเครื่องพิมพของ Macintosh .............................................................................. 54

พิมพ .................................................................................................................................... 54

การสรางและใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพใน Macintosh ............................................ 54
การปรับขนาดเอกสารหรือการพิมพลงในขนาดกระดาษที่กําหนดเอง ................................. 54
การพิมพหนาปก .................................................................................................... 54
การใชลายน้ํา ......................................................................................................... 55
การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวใน Macintosh ...................................................... 55
พิมพบนหนากระดาษทั้งสองดาน (การพิมพงานสองดาน) ................................................ 56
การตั้งคาตัวเลือกการเย็บกระดาษ .............................................................................. 56
การจัดเก็บงาน ....................................................................................................... 57
การใชเมนู Services (การบริการ) ............................................................................ 57

5 การเชื่อมตอ

การกําหนดคา USB ................................................................................................................................ 60

เชื่อมตอสาย USB .................................................................................................................. 60

การกําหนดคาเครือขาย ............................................................................................................................. 61

โปรโตคอลเครือขายที่สนับสนุน .................................................................................................. 61

iv

THWW

background image

กําหนดคาเครื่องพิมพเครือขาย .................................................................................................. 62

ดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย ................................................................................. 62
ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผานเครือขาย ................................................................................ 62
กําหนดคาพารามิเตอร IPv4 TCP/IP ดวยตนเองจากแผงควบคุม .................................... 62
กําหนดคาพารามิเตอร IPv6 TCP/IP ดวยตนเองจากแผงควบคุม .................................... 63
เลิกใชโปรโตคอลเครือขาย (เลือกได) .......................................................................... 64

ปด IPX/SPX, AppleTalk หรือ DLC/LLC .............................................. 64

การตั้งคาความเร็วในการเชื่อมตอและการพิมพสองดาน .................................................. 64

6 กระดาษและวัสดุพิมพ

การทําความเขาใจเรื่องกระดาษและการใชวัสดุพิมพ ........................................................................................ 68
ขนาดกระดาษและวัสดุพิมพที่สนับสนุน ........................................................................................................ 69
กระดาษในขนาดที่กําหนดเอง .................................................................................................................... 71
ชนิดกระดาษและวัสดุพิมพที่สนับสนุน .......................................................................................................... 72

ชนิดกระดาษที่สนับสนุนสําหรับตัวเลือกตางๆ ในการปอนกระดาษ ..................................................... 72
ชนิดกระดาษที่สนับสนุนสําหรับตัวเลือกตางๆ ในการพิมพ ............................................................... 72

ความจุของถาดกระดาษและถาดรับกระดาษออก ............................................................................................. 74
ขอกําหนดเกี่ยวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ .............................................................................................. 75
การใสกระดาษลงในถาด ........................................................................................................................... 76

การวางแนวกระดาษสําหรับถาดกระดาษตางๆ ............................................................................... 76

การใสกระดาษหัวจดหมาย กระดาษแบบฟอรม หรือกระดาษสําหรับแฟมเจาะ ..................... 76
การใสซองจดหมาย ................................................................................................. 76

การใสกระดาษในถาด 1 .......................................................................................................... 77
ใสกระดาษในถาด 2 หรือถาดปอนกระดาษเสริม 500 แผน .............................................................. 78
การใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษเสริม 1,500 แผน ................................................................ 79

กําหนดคาถาดกระดาษ ............................................................................................................................. 82

กําหนดคาถาดเมื่อปอนกระดาษ .................................................................................................. 82
กําหนดคาถาดกระดาษเพื่อใหตรงกับการตั้งคางานพิมพ .................................................................. 82
กําหนดคาถาดกระดาษโดยใชเมนูการจัดการกระดาษ ..................................................................... 82
เลือกกระดาษตามแหลงปอนกระดาษ ชนิด หรือขนาด ..................................................................... 83

ถาดตนทาง ........................................................................................................... 83
ชนิดและขนาดกระดาษ ............................................................................................ 83

การใชตัวเลือกถาดกระดาษออก ................................................................................................................. 84

การพิมพงานไปยังถาดรับกระดาษออกดานบน (มาตรฐาน) .............................................................. 84
พิมพไปยังถาดรับกระดาษออกดานหลัง ....................................................................................... 84
การพิมพงานไปยังอุปกรณเรียงกระดาษ หรืออุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษแบบเลือกติดตั้งได ................. 85
การพิมพไปยังเมลบ็อกซแบบ 5 ถาด ........................................................................................... 85

7 การใชคุณสมบัติของผลิตภัณฑ

การตั้งคาการประหยัด .............................................................................................................................. 88

EconoMode ........................................................................................................................ 88
ดีเลยการพักเครื่อง ................................................................................................................... 88

การตั้งคาดีเลยการพักเครื่อง ...................................................................................... 88

THWW

v

background image

การปดหรือเปดโหมดพักเครื่อง .................................................................................. 88

เวลาเริ่มทํางาน ....................................................................................................................... 89

ตั้งคาเวลาเริ่มทํางาน ................................................................................................ 89

การเย็บเลมเอกสาร .................................................................................................................................. 90
ใชคุณลักษณะที่จัดเก็บงาน ......................................................................................................................... 91

การสรางงานที่เก็บบันทึกไว ....................................................................................................... 91
การพิมพงานที่เก็บไว ............................................................................................................... 91
การลบงานพิมพที่เก็บบันทึกไว ................................................................................................... 92

8 งานพิมพ

ยกเลิกงานพิมพ ....................................................................................................................................... 94

การหยุดงานที่กําลังพิมพที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ .......................................................................... 94
การหยุดงานที่กําลังพิมพออกมาในโปรแกรมซอฟตแวร ................................................................... 94

ใชคุณลักษณะตางๆ ในไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ Windows ......................................................................... 95

เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ ........................................................................................................... 95
การใชช็อตคัทสําหรับการพิมพ ................................................................................................... 95
ตั้งคาตัวเลือกกระดาษและคุณภาพการพิมพ .................................................................................. 95
ตั้งคาลักษณะเอกสาร ............................................................................................................... 96
ตั้งคาตัวเลือกการตกแตงเอกสาร ................................................................................................. 96
ตั้งคาตัวเลือกงานพิมพผลิตภัณฑ ................................................................................................ 96
ตั้งคาตัวเลือกการเก็บรักษางาน .................................................................................................. 96
รับการสนับสนุนและขอมูลสถานะของเครื่อง ................................................................................. 97
การตั้งคาตัวเลือกในการพิมพขั้นสูง ............................................................................................. 97

9 การจัดการและบํารุงรักษาเครื่องพิมพ

พิมพขอมูลและหนาแสดงวิธีการ ............................................................................................................... 100
การใชซอฟตแวร HP Easy Printer Care ............................................................................................... 102

การเปดซอฟตแวร HP Easy Printer Care ............................................................................ 102
สวนของซอฟตแวร HP Easy Printer Care ........................................................................... 102

การใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว ....................................................................................................................... 105

การเปดเว็บเซิรฟเวอรที่ใหมาดวยโดยใชการตออินเตอรเน็ต ........................................................... 105
สวนของเซิรฟเวอรที่ใหมาดวย ................................................................................................. 105

การใชซอฟตแวร HP Web Jetadmin ..................................................................................................... 108
ใชคุณสมบัติดานความปลอดภัย ................................................................................................................ 109

IP Security ........................................................................................................................ 109
การรักษาความปลอดภัยใหกับเว็บเซิรฟเวอรในตัว ....................................................................... 109
การรักษาความปลอดภัยใหกับงานที่จัดเก็บไว .............................................................................. 109
ล็อคเมนูแผงควบคุม .............................................................................................................. 109
ล็อคแผงเสียบหนวยความจํา .................................................................................................... 110

การจัดการอุปกรณสิ้นเปลือง .................................................................................................................... 111

การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ ........................................................................................................ 111
นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP ............................................................... 111
ศูนยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของปลอมและเว็บไซต ....................................................................... 111

vi

THWW

background image

อายุใชงานอุปกรณสิ้นเปลือง .................................................................................................... 111

การเปลี่ยนอุปกรณสิ้นเปลืองและชิ้นสวน ..................................................................................................... 112

คําแนะนําในการเปลี่ยนวัสดุในการพิมพ .................................................................................... 112
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ........................................................................................................ 112
ใสลวดเย็บกระดาษ ................................................................................................................ 114
การบํารุงรักษาเพื่อปองกัน ...................................................................................................... 115

รีเซ็ตตัวนับชุดบํารุงรักษา ....................................................................................... 115

ติดตั้งหนวยความจํา อุปกรณ USB ภายใน และการดเซิรฟเวอรการพิมพภายนอก ............................................... 117

ขอมูลทั่วไป ......................................................................................................................... 117
การติดตั้งหนวยความจํา ......................................................................................................... 117

การติดตั้งหนวยความจําเครื่องพิมพ .......................................................................... 117

ตรวจสอบการติดตั้ง DIMM .................................................................................................... 121
การบันทึกแหลงขอมูล (ที่เก็บถาวร) .......................................................................................... 121
การใชหนวยความจําใน Windows .......................................................................................... 122
ติดตั้งอุปกรณ USB ภายใน .................................................................................................... 122
ติดตั้งการดl HP Jetdirect print server .................................................................................. 125

การติดตั้งการด HP Jetdirect Print Server ............................................................ 125
การถอดการด HP Jetdirect Print Server .............................................................. 126

การทําความสะอาดเครื่องพิมพ ................................................................................................................. 127

การทําความสะอาดภายนอกเครื่อง ............................................................................................ 127
การนํากระดาษที่ติดทางผานกระดาษออก ................................................................................... 127

อัพเกรดเฟรมแวร .................................................................................................................................. 128

กําหนดเวอรชั่นปจจุบันของเฟรมแวร ........................................................................................ 128
ดาวนโหลดเฟรมแวรใหมจากเว็บไซต HP ................................................................................. 128
โอนยายเฟรมแวรใหมไปที่เครื่องพิมพ ....................................................................................... 128

ใช FTP เพื่ออัพโหลดเฟรมแวรผานเบราเซอร ........................................................... 128
ใช FTP เพื่ออัพเกรดเฟรมแวรบนการเชื่อมตอเครือขาย ............................................... 129
ใช HP Web Jetadmin เพื่ออัปเกรดเฟรมแวร ......................................................... 129
ใชคําสั่ง Microsoft Windows เพื่ออัปเกรดเฟรมแวร ................................................. 130

อัปเกรดเฟรมแวร HP Jetdirect ............................................................................................. 130

10 การแกไขปญหา

การแกปญหาทั่วไป ................................................................................................................................ 134

รายการตรวจสอบการแกไขปญหา ............................................................................................ 134
ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องพิมพ ........................................................ 135

การเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน .............................................................................................................. 136
การทําความเขาใจขอความบนแผงควบคุม .................................................................................................. 137

ประเภทขอความบนแผงควบคุม ............................................................................................... 137
ขอความบนแผงควบคุม .......................................................................................................... 137

กระดาษติด .......................................................................................................................................... 154

สาเหตุทั่วไปของปญหากระดาษติด ............................................................................................ 154
ตําแหนงที่กระดาษติด ............................................................................................................ 155
การแกปญหากระดาษติด ....................................................................................................... 156

THWW

vii

background image

การแกปญหากระดาษติดที่บริเวณฝาครอบดานบนและตลับหมึกพิมพ .............................. 156
การแกปญหากระดาษติดที่ตัวปอนซองจดหมายแบบเลือกติดตั้งได .................................. 158
การแกปญหากระดาษติดที่ถาดกระดาษตางๆ .............................................................. 159

การแกปญหากระดาษติดที่ถาด 1 ............................................................ 159
การแกปญหากระดาษติดที่ถาด 2 หรือถาดบรรจุกระดาษ 500 แผนแบบเลือก
ติดตั้งได ........................................................................................... 159
การแกปญหากระดาษติดที่ถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผนแบบเลือกติดตั้ง
ได .................................................................................................... 161

การแกปญหากระดาษติดที่อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานแบบเลือกติดตั้งได ................. 162
การแกปญหากระดาษติดที่บริเวณฟวเซอร ................................................................. 164
การแกปญหากระดาษติดที่บริเวณถาดกระดาษออก ...................................................... 167

การแกปญหากระดาษติดที่ถาดกระดาษออกดานหลัง ................................... 168
การแกปญหากระดาษติดที่อุปกรณเรียงกระดาษ หรืออุปกรณเย็บเลม/เรียง
กระดาษแบบเลือกติดตั้งได .................................................................... 169
การแกปญหากระดาษติดที่เมลบ็อกซแบบ 5 ถาด ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช .......... 171

การแกไขกระดาษติด ............................................................................................................. 172

การแกไขปญหาคุณภาพงานพิมพ ............................................................................................................. 173

ปญหาคุณภาพการพิมพที่เกี่ยวกับกระดาษ .................................................................................. 173
ปญหาคุณภาพการพิมพที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม .......................................................................... 173
ปญหาคุณภาพการพิมพเกี่ยวกับกระดาษติด ................................................................................ 173
ตัวอยางภาพการพิมพที่บกพรอง ............................................................................................... 173

การแกปญหาประสิทธิภาพการทํางาน ......................................................................................................... 179
การแกปญหาการเชื่อมตอบนเครือขาย ....................................................................................................... 180

การแกปญหาการเชื่อมตอโดยตรง ............................................................................................ 180
การแกปญหาเครือขาย ........................................................................................................... 180

การแกปญหาทั่วไปของ Windows .......................................................................................................... 182
การแกไขปญหาที่พบโดยทั่วไปในเครื่อง Macintosh ................................................................................... 183
การแกไขปญหา Linux ........................................................................................................................... 186

ภาคผนวก A อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม

การสั่งซื้ออะไหล อุปกรณเสริม และอุปกรณสิ้นเปลือง .................................................................................... 188

สั่งซื้อโดยตรงจาก HP ............................................................................................................ 188
สั่งซื้อผานผูใหบริการหรือฝายสนับสนุน ..................................................................................... 188
สั่งซื้อโดยตรงผานซอฟตแวร HP Easy Printer Care ............................................................... 188

หมายเลขชิ้นสวน ................................................................................................................................... 189

อุปกรณเสริมสําหรับการจัดการกระดาษ ..................................................................................... 189
ตลับหมึกพิมพ ...................................................................................................................... 189
ชุดคูมือการซอมบํารุง ............................................................................................................ 190
หนวยความจํา ...................................................................................................................... 190
สายเคเบิลและอินเตอรเฟส ..................................................................................................... 190
กระดาษ .............................................................................................................................. 191

ภาคผนวก B บริการและการสนับสนุน

viii

THWW

background image

ขอความเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard .................................................................. 195
ขอแถลงเรื่องขอจํากัดในการรับประกันของตลับหมึกพิมพ ............................................................................. 197
บริการรับประกันโดยใหลูกคาซอมแซมดวยตนเอง ........................................................................................ 198
การสนับสนุนลูกคา ................................................................................................................................ 199
ขอตกลงในการบํารุงรักษาของ HP ............................................................................................................ 200

ขอตกลงในการบริการถึงที่ ...................................................................................................... 200

บริการถึงที่ในวันทําการถัดไป ................................................................................. 200
บริการถึงที่รายสัปดาห (สําหรับลูกคารายใหญ) ............................................................ 200

การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพอีกครั้ง ............................................................................................ 200
การขยายเวลารับประกัน ......................................................................................................... 201

ภาคผนวก C ขอกําหนดรายละเอียด

ขอกําหนดทางกายภาพ ........................................................................................................................... 204
ขอกําหนดรายละเอียดทางดานไฟฟา .......................................................................................................... 205
ขอกําหนดเกี่ยวกับเสียง ........................................................................................................................... 206
สภาพแวดลอมในการทํางาน .................................................................................................................... 207

ภาคผนวก D ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ

ขอกําหนดของ FCC .............................................................................................................................. 210
โครงการผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม ................................................................................................ 211

การคุมครองสิ่งแวดลอม ......................................................................................................... 211
การกอกาซโอโซน ................................................................................................................. 211
การสิ้นเปลืองพลังงาน ............................................................................................................ 211
การใชผงหมึก ...................................................................................................................... 211
การใชกระดาษ ..................................................................................................................... 211
พลาสติก ............................................................................................................................. 211
อุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับงานพิมพของ HP LaserJet .................................................................. 211
คําแนะนําในการสงคืนและการรีไซเคิล ...................................................................................... 212

สหรัฐอเมริกาและเปอรโตริโก .................................................................................. 212

การสงคืนจํานวนมาก (ตลับหมึกพิมพมากกวาหนึ่งตลับ) ............................... 212
สงคืนครั้งเดียว .................................................................................... 212
การจัดสง ........................................................................................... 212

การสงคืนนอกสหรัฐฯ ............................................................................................ 212

กระดาษ .............................................................................................................................. 212
ขอจํากัดของวัสดุ ................................................................................................................... 212
การทิ้งอุปกรณที่ไมใชแลวโดยผูใชในครัวเรือนสวนตัวในสหภาพยุโรป ............................................. 213
สารเคมี ............................................................................................................................... 213
เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ................................................................. 213
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ............................................................................................................. 213

คําประกาศดานความสอดคลองกับมาตรฐาน ................................................................................................ 215

คําประกาศดานความสอดคลองกับมาตรฐาน ............................................................................... 215

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย ................................................................................................................. 216

ความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอร .......................................................................................... 216

THWW

ix

background image

ขอบังคับ DOC ของประเทศแคนาดา ........................................................................................ 216
ประกาศ VCCI (ญี่ปุน) .......................................................................................................... 216
ประกาศเกี่ยวกับสายไฟ (ญี่ปุน) ................................................................................................ 216
ประกาศ EMI (เกาหลี) ........................................................................................................... 216
ประกาศเรื่องเลเซอรของประเทศฟนแลนด .................................................................................. 216
ตารางสสาร (จีน) .................................................................................................................. 218

ดัชนี ................................................................................................................................................................... 219

x

THWW

background image

1