HP LaserJet P4510 Printer series - การใช้ซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin

background image

การใชซอฟตแวร HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin เปนโซลูชันของซอฟตแวรที่ทํางานในลักษณะเว็บสําหรับการติดตั้ง ตรวจสอบ และแกไขปญหาอุปกรณ
ตอพวงที่เชื่อมตอกับเครือขายจากระยะไกล ระบบการจัดการเปนแบบรับรูปญหาทันที จึงชวยใหผูดูแลระบบแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพไดกอนที่ผูใชจะไดรับผลกระทบจากปญหานั้น ดาวนโหลดซอฟตแวรการบริหารขั้นสูงนี้ไดฟรีที่

www.hp.com/go/webjetadmin

ปลั๊กอินอุปกรณสามารถติดตั้งใน HP Web Jetadmin เพื่อสนับสนุนคุณสมบัติเครื่องพิมพเฉพาะ ซอฟตแวร HP Web
Jetadmin สามารถแจงใหคุณทราบโดยอัตโนมัติเมื่อปลั๊กอินใหมพรอมใช หนา Product Update (ปรับปรุงผลิตภัณฑ)
ทําตามคําแนะนําเพื่อเชื่อมตอเว็บไซตของ HP โดยอัตโนมัติ และติดตั้งปลั๊กอินอุปกรณลาสุดสําหรับเครื่องพิมพของคุณ

หมายเหตุ:

เบราเซอรตองใช Java™ ได ไมสนับสนุนการเบราสจากคอมพิวเตอร Apple

108 บท 9 การจัดการและบํารุงรักษาเครื่องพิมพ

THWW