HP LaserJet P4510 Printer series - การแก้ไขปัญหาที่พบโดยทั่วไปในเครื่อง Macintosh

background image

การแกไขปญหาที่พบโดยทั่วไปในเครื่อง Macintosh

หมายเหตุ:

คุณสามารถตั้งคาสําหรับการพิมพผานทาง USB และ IP ไดโดยใช Desktop Printer Utility เครื่องพิมพจะ

ไมปรากฏใน Chooser

ไดรเวอรเครื่องพิมพไมไดอยูในรายการใน Print Center

สาเหตุ

วิธีแกไข

อาจไมไดติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพไวหรือติดตั้งไมถูกตอง

ตรวจสอบวาไฟล PPD อยูในโฟลเดอรตอไปนี้ในฮารดไดรฟ: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj โดยที่
“<lang>” เปนรหัสภาษาที่ประกอบดวยตัวอักษรสองตัวสําหรับภาษาที่คุณ
กําลังใช หากจําเปน ใหติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง โปรดดูคําแนะนําในคู
มือเริ่มตนใชงาน

มีขอผิดพลาดในไฟล PPD

ลบไฟล PPD จากโฟลเดอรฮารดไดรฟ Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj เมื่อ “<lang>” แสดงรหัสภาษา 2
ตัวอักษรของภาษาที่คุณใช ติดตั้งซอฟตแวรใหม โปรดดูคําแนะนําในคูมือ
เริ่มตนใชงาน

ชื่อเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous ไมปรากฏในชองรายการเครื่องพิมพในศูนยการพิมพ

สาเหตุ

วิธีแกไข

เครื่องพิมพอาจยังไมพรอม

ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเคเบิลถูกตอง เครื่องพิมพเปดอยู และไฟพรอม
สวาง หากคุณกําลังเชื่อมตอผาน USB หรือฮับอีเธอรเน็ต ใหลองเชื่อมตอ
เขากับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอื่น

อาจเลือกประเภทการเชื่อมตอไมถูกตอง

ตรวจสอบวาไดเลือก USB, IP Printing หรือ Rendezvous ไวแลว โดย
ขึ้นอยูกับประเภทการเชื่อมตอระหวางเครื่องพิมพและคอมพิวเตอร

มีการใชชื่อเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous ที่ไมถูก
ตอง

ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous โดย
พิมพหนาการกําหนดคา โปรดดูที่

พิมพขอมูลและหนาแสดงวิธีการ

ในหนา 100

ตรวจสอบวาชื่อเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต

Rendezvous บนหนาการกําหนดคาตรงกับชื่อเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส
หรือชื่อโฮสต Rendezvous ใน Print Center

สายเคเบิลอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคุณภาพต่ํา

เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอรเฟซ ตรวจดูใหแนใจวาสายใหมเปนสายที่มี
คุณภาพสูง

ไดรเวอรเครื่องพิมพไมไดตั้งคาเครื่องพิมพที่คุณเลือกไวใน Print Center โดยอัตโนมัติ

สาเหตุ

วิธีแกไข

เครื่องพิมพอาจยังไมพรอม

ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเคเบิลถูกตอง เครื่องพิมพเปดอยู และไฟพรอม
สวาง หากคุณกําลังเชื่อมตอผาน USB หรือฮับอีเธอรเน็ต ใหลองเชื่อมตอ
เขากับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอื่น

อาจไมไดติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพไวหรือติดตั้งไมถูกตอง

ตรวจสอบวาไฟล PPD อยูในโฟลเดอรตอไปนี้ในฮารดไดรฟ: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj โดยที่
“<lang>” เปนรหัสภาษาที่ประกอบดวยตัวอักษรสองตัวสําหรับภาษาที่คุณ
กําลังใช หากจําเปน ใหติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง โปรดดูคําแนะนําในคู
มือเริ่มตนใชงาน

มีขอผิดพลาดในไฟล PPD

ลบไฟล PPD จากโฟลเดอรฮารดไดรฟ Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj เมื่อ “<lang>” แสดงรหัสภาษา 2
ตัวอักษรของภาษาที่คุณใช ติดตั้งซอฟตแวรใหม โปรดดูคําแนะนําในคูมือ
เริ่มตนใชงาน

THWW

การแกไขปญหาที่พบโดยทั่วไปในเครื่อง Macintosh 183

background image

ไดรเวอรเครื่องพิมพไมไดตั้งคาเครื่องพิมพที่คุณเลือกไวใน Print Center โดยอัตโนมัติ

สาเหตุ

วิธีแกไข

เครื่องพิมพอาจยังไมพรอม

ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเคเบิลถูกตอง เครื่องพิมพเปดอยู และไฟพรอม
สวาง หากคุณกําลังเชื่อมตอผาน USB หรือฮับอีเธอรเน็ต ใหลองเชื่อมตอ
เขากับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอื่น

สายเคเบิลอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคุณภาพต่ํา

เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอรเฟซ ตรวจดูใหแนใจวาสายใหมเปนสายที่มี
คุณภาพสูง

งานพิมพไมไดถูกสงไปยังเครื่องพิมพที่ตองการ

สาเหตุ

วิธีแกไข

อาจมีการหยุดคิวการพิมพ

เริ่มคิวการพิมพใหม โดยเปด print monitor แลวเลือก Start Jobs

มีการใชชื่อเครื่องพิมพหรือ IP แอดเดรสที่ไมถูกตอง ซึ่งอาจทําให
เครื่องพิมพอื่นที่มีชื่อ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous ที่เหมือน
กันหรือใกลเคียงกันไดรับงานพิมพของคุณ

ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous โดย
พิมพหนาการกําหนดคา โปรดดูที่

พิมพขอมูลและหนาแสดงวิธีการ

ในหนา 100

ตรวจสอบวาชื่อเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต

Rendezvous บนหนาการกําหนดคาตรงกับชื่อเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส
หรือชื่อโฮสต Rendezvous ใน Print Center

พิมพไฟล Encapsulated PostScript (EPS) โดยใชตัวอักษรไมถูกตอง

สาเหตุ

วิธีแกไข

ปญหานี้เกิดขึ้นกับบางโปรแกรม

ลองดาวนโหลดตัวอักษรที่อยูในไฟล EPS ใหกับเครื่องพิมพกอนที่
จะพิมพ

สงไฟลในรูปแบบ ASCII แทนที่จะสงเปนรูปแบบการเขารหัสดวย
เลขฐานสอง (Binary Encoding)

คุณไมสามารถพิมพจากการด USB อื่นได

สาเหตุ

วิธีแกไข

ปญหานี้เกิดขึ้นเมื่อไมไดติดตั้งซอฟตแวรสําหรับเครื่องพิมพ USB

เมื่อเพิ่มการด USB อื่น คุณอาจตองใชซอฟตแวร Apple USB Adapter
Card Supportทั้งนี้ เวอรชันลาสุดของซอฟตแวรนี้มีในเว็บไซต Apple

เมื่อเชื่อมตอดวยสาย USB เครื่องพิมพจะไมปรากฏใน Macintosh Print Center หลังจากที่เลือกไดรเวอรแลว

สาเหตุ

วิธีแกไข

ปญหานี้อาจเกิดไดจากดานซอฟตแวรหรือฮารดแวร

การแกไขปญหาซอฟตแวร

ตรวจสอบวาเครื่อง Macintosh ของคุณใช USB ได

ตรวจสอบวาคุณกําลังใชระบบปฏิบัติการ Macintosh ที่เครื่องพิมพ
นี้สนับสนุน

ตรวจดูวาเครื่อง Macintosh ของคุณมีซอฟตแวร USB ที่เหมาะสม
จาก Apple

184 บท 10 การแกไขปญหา

THWW

background image

เมื่อเชื่อมตอดวยสาย USB เครื่องพิมพจะไมปรากฏใน Macintosh Print Center หลังจากที่เลือกไดรเวอรแลว

สาเหตุ

วิธีแกไข

การแกไขปญหาฮารดแวร

ตรวจสอบวาเครื่องพิมพเปดอยู

ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเคเบิล USB ถูกตอง

ตรวจสอบวาคุณกําลังใชสายเคเบิล USB ที่มีความเร็วสูงตามความ
เหมาะสมใชงาน

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดมีอุปกรณ USB มากเกินไป เนื่องจาก
จะมีการดึงกระแสไฟจากการเชื่อมตอ ใหยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณ
ทั้งหมดจากกลุมการเชื่อมตอ และตอสายเคเบิลเขากับพอรต USB
บนเครื่องคอมพิวเตอรหลักโดยตรง

ตรวจสอบเพื่อดูวามีการเชื่อมตอฮับ USB ที่ไมมีแหลงจายไฟ
มากกวา 2 ตัวในแถวของกลุมการเชื่อมตอหรือไม ใหยกเลิกการเชื่อม
ตออุปกรณทั้งหมดจากกลุมการเชื่อมตอนั้น และตอสายเคเบิลเขากับ
พอรต USB บนเครื่องคอมพิวเตอรหลักโดยตรง

หมายเหตุ:

คียบอรด iMac เปนฮับ USB ที่ไมมีแหลงจายไฟ

THWW

การแกไขปญหาที่พบโดยทั่วไปในเครื่อง Macintosh 185