Hỗ trợ HP LaserJet P4510 Printer series

background image

Syst

strat

&£F0£\,Q%஋V୕QSK୛P
+3b/DVHU-HW3Y¢3
+Ų஍QJ'ଢ଼Q6ட'஗QJ

background image
background image

Máy In Bộ sản phẩm HP LaserJet P4010 và

P4510

Hướng Dẫn Sử Dụng

background image

Bản Quyền và Giấy Phép

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Nghiêm cấm việc sao chép lại, phóng tác
hoặc dịch mà không có sự chấp thuận trước
bằng văn bản, ngoại trừ trường hợp được
luật bản quyền cho phép.

Thông tin có trong tài liệu này có thể được
thay đổi mà không cần phải thông báo.

Các bảo hành duy nhất dành cho các sản
phẩm và dịch vụ HP đều được lập ra ở trên
trong các bản tuyên bố bảo hành rõ ràng đi
cùng với những sản phẩm và dịch vụ như
thế. Không có gì trong tài liệu này được hiểu
như là sự tạo thành một bảo hành phụ. HP
sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các
lỗi hoặc sai sót kỹ thuật hoặc biên tập ở trong
tài liệu này.

Số bộ phận: CB506-90996

Edition 1, 8/2008

Công Nhận Nhãn Hiệu

Adobe

®

, Acrobat

®

, và PostScript

®

là các

nhãn hiệu thương mại của Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft®, Windows®, và Windows®XP là
các nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft
Corporation tại Mỹ.

Windows Vista® là một nhãn hiệu hoặc nhãn
hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation ở
Mỹ và/hoặc các quốc gia/vùng lãnh thổ khác.

UNIX

®

là nhãn hiệu thương mại đã được

đăng ký của The Open Group.

Nhãn ENERGY STAR và ENERGY STAR là
các nhãn hiệu đã được đăng ký tại Mỹ.

background image

Mục lục

1 Thông tin cơ bản về sản phẩm

So sánh sản phẩm ............................................................................................................................... 2

Kiểu sản phẩm HP LaserJet P4014 ..................................................................................... 2
Kiểu sản phẩm HP LaserJet P4015 ..................................................................................... 3
Kiểu sản phẩm HP LaserJet P4515 ..................................................................................... 4

So sánh tính năng ............................................................................................................................... 5
Mô Tả Sản Phẩm ................................................................................................................................. 7

Mặt trước ............................................................................................................................. 7
Mặt sau ................................................................................................................................ 7
Cổng ghép nối ..................................................................................................................... 8
Vị trí nhãn số sê-ri và kiểu sản phẩm .................................................................................. 8

2 Bảng điều khiển

Sơ đồ bảng điều khiển ....................................................................................................................... 12
Sử dụng các menu bảng điều khiển ................................................................................................... 14

Sử dụng các menu ............................................................................................................ 14

Menu Show Me How (Cách Thức Thực Hiện) ................................................................................... 15
Menu Retrieve Job (Truy Lục Lệnh In) ............................................................................................... 16
Menu Information (Thông Tin) ............................................................................................................ 17
Menu Paper Handling (Quản Lý Giấy In) ........................................................................................... 18
Menu Configure Device (Lập Cấu Hình Thiết Bị) ............................................................................... 19

Menu phụ Printing (In) ....................................................................................................... 19
Menu phụ Print Quality (Chất Lượng In) ........................................................................... 21
Menu System Setup (Cài Đặt Hệ Thống) .......................................................................... 24
Menu phụ Stapler Stacker (Khay Dập Ghim Xếp Giấy) ..................................................... 28
Menu phụ MBM-5 (hộp thư nhiều ngăn) ............................................................................ 29
Menu phụ I/O ..................................................................................................................... 29
Menu phụ Resets (Xác Lập Lại) ........................................................................................ 36

Menu Diagnostics (Chẩn Đoán) ......................................................................................................... 38
Menu dịch vụ ...................................................................................................................................... 40

3 Phần mềm dành cho Windows

Hệ điều hành được hỗ trợ dành cho máy Windows ........................................................................... 42
Các trình điều khiển máy in được hỗ trợ cho Windows ..................................................................... 43

VIWW

iii

background image

HP Universal Print Driver (Trình Điều khiển In Chung HP - UPD) ..................................................... 44

Các chế độ cài đặt UPD .................................................................................................... 44

Chọn đúng trình điều khiển máy in cho Windows .............................................................................. 45
Ưu tiên cho cài đặt in ......................................................................................................................... 46
Thay đổi cài đặt trình điều khiển máy in cho Windows ...................................................................... 47
Các loại cài đặt phần mềm cho Windows .......................................................................................... 48
Xóa phần mềm cho Windows ............................................................................................................. 49
Các tiện ích được hỗ trợ dành cho Windows ..................................................................................... 50

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 50
Máy chủ Web nhúng .......................................................................................................... 50
HP Easy Printer Care (Chăm sóc Máy in Dễ dàng HP) ..................................................... 50

Phần mềm cho các hệ điều hành khác .............................................................................................. 52

4 Sử dụng sản phẩm với máy Macintosh

Phần mềm dành cho Macintosh ......................................................................................................... 54

Các hệ điều hành được hỗ trợ cho Macintosh .................................................................. 54
Các trình điều khiển được hỗ trợ cho Macintosh .............................................................. 54
Xóa phần mềm khỏi hệ điều hành Macintosh .................................................................... 54
Ưu tiên cho cài đặt in cho Macintosh ................................................................................. 54
Thay đổi cài đặt trình điều khiển máy in cho Macintosh .................................................... 55
Phần mềm cho máy tính Macintosh .................................................................................. 55

HP Printer Utility (Tiện ích Máy in HP) .............................................................. 55

Mở HP Printer Utility (Tiện ích Máy in HP) ....................................... 56
Các tính năng HP Printer Utility (Tiện Ích Máy In HP) ...................... 56

Các tiện ích được hỗ trợ dành cho Macintosh .................................................................. 57

Máy chủ Web nhúng ......................................................................................... 57

Sử dụng các tính năng trong trình điều khiển máy in Macintosh ....................................................... 58

In ........................................................................................................................................ 58

Tạo và sử dụng các cài đặt sẵn máy in trong Macintosh .................................. 58
Chỉnh lại kích thước tài liệu hoặc in trên kích thước giấy tùy chỉnh .................. 58
In trang bìa ........................................................................................................ 58
Sử dụng các hình mờ ....................................................................................... 59
In nhiều trang tài liệu trên một trang giấy trong Macintosh ............................... 59
In trên cả hai mặt giấy (in hai mặt) .................................................................... 60
Đặt các tùy chọn dập ghim ................................................................................ 60
Lưu trữ nhiệm vụ ............................................................................................... 61
Sử dụng menu Services (Dịch Vụ) .................................................................... 61

5 Khả năng kết nối

Cấu hình USB .................................................................................................................................... 64

Cắm cáp USB .................................................................................................................... 64

Cấu hình mạng ................................................................................................................................... 65

Các giao thức mạng được hỗ trợ ...................................................................................... 65

iv

VIWW

background image

Cấu hình sản phẩm mạng ................................................................................................. 66

Xem hoặc thay đổi cài đặt mạng ....................................................................... 66
Đặt hoặc thay đổi mật khẩu mạng. ................................................................... 66
Lập cấu hình các thông số IPv4 TCP/IP từ bảng điều khiển theo cách thủ
công .................................................................................................................. 67
Lập cấu hình các thông số IPv6 TCP/IP từ bảng điều khiển theo cách thủ
công .................................................................................................................. 67
Không cho phép các giao thức mạng (tùy chọn) .............................................. 68

Không cho phép IPX/SPX, AppleTalk hoặc DLC/LLC. ..................... 68

Cài đặt in hai mặt và tốc độ liên kết .................................................................. 69

6 Giấy và vật liệu in

Hiểu cách sử dụng giấy và vật liệu in ................................................................................................. 72
Các cỡ giấy và vật liệu in được hỗ trợ ............................................................................................... 73
Tùy chỉnh cỡ giấy ............................................................................................................................... 75
Các kích thước giấy và vật liệu in được hỗ trợ .................................................................................. 76

Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào .............................................................. 76
Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy ra ................................................................ 76

Dung tích ngăn và khay giấy .............................................................................................................. 78
Các nguyên tắc đối với giấy hay các vật liệu in đặc biệt .................................................................... 79
Nạp khay ............................................................................................................................................ 80

Định hướng giấy khi nạp khay giấy ................................................................................... 80

Nạp giấy in sẵn đầu đề, giấy in sẵn hoặc giấy dập lỗ sẵn ................................ 80
Nạp phong bì ..................................................................................................... 80

Nạp Khay 1 ....................................................................................................................... 81
Nạp Khay 2 hoặc khay giấy tùy chọn 500 tờ ..................................................................... 82
Nạp khay giấy tùy chọn 1.500 tờ ...................................................................................... 83

Cấu hình các khay .............................................................................................................................. 86

Lập cấu hình cho khay khi nạp giấy .................................................................................. 86
Lập cấu hình khay phù hợp với cấu hình lệnh in ............................................................... 86
Lập cấu hình khay bằng cách sử dụng menu Paper Handling (Xử Lý Giấy) .................... 87
Chọn giấy theo nguồn, loại hoặc kích thước ..................................................................... 87

Nguồn ................................................................................................................ 87
Loại và kích thước ............................................................................................ 87

Sử dụng các tùy chọn giấy ra ............................................................................................................ 88

In ra ngăn giấy ra trên (chuẩn) .......................................................................................... 88
In ra ngăn giấy ra sau ........................................................................................................ 88
In ra khay xếp giấy hoặc khay dập ghim/xếp giấy tùy chọn .............................................. 89
In ra hộp thư 5 ngăn .......................................................................................................... 89

7 Sử dụng tính năng của sản phẩm

Cài đặt tiết kiệm .................................................................................................................................. 92

EconoMode (Chế độ Tiết kiệm) ......................................................................................... 92

VIWW

v

background image

Thời gian hoãn chế độ Sleep (Nghỉ) .................................................................................. 92

Đặt thời gian hoãn chế độ nghỉ ......................................................................... 92
Bật hoặc tắt chế độ nghỉ ................................................................................... 93

Thời gian đánh thức .......................................................................................................... 93

Đặt thời gian đánh thức .................................................................................... 93

Tài liệu có kẹp giấy ............................................................................................................................. 94
Sử dụng tính năng lưu trữ lệnh in ...................................................................................................... 95

Tạo lệnh in đã lưu .............................................................................................................. 95
In lệnh in đã lưu ................................................................................................................. 95
Xóa lệnh in đã lưu .............................................................................................................. 96

8 Tác vụ in

Hủy lệnh in ......................................................................................................................................... 98

Dừng lệnh in hiện tại từ bảng điều khiển ........................................................................... 98
Dừng lệnh in hiện tại từ chương trình phần mềm ............................................................. 98

Sử dụng các tính năng trong trình điều khiển máy in Windows ......................................................... 99

Mở trình điều khiển máy in ................................................................................................ 99
Sử dụng các lối tắt in ......................................................................................................... 99
Đặt các tùy chọn chất lượng và giấy in ............................................................................. 99
Đặt các hiệu ứng cho tài liệu ........................................................................................... 100
Đặt các tùy chọn hoàn thành tài liệu ................................................................................ 100
Đặt tùy chọn đầu giấy ra của sản phẩm .......................................................................... 101
Đặt tùy chọn lưu trữ lệnh in ............................................................................................. 101
Xem thông tin hỗ trợ và thông tin về tình trạng sản phẩm ............................................... 102
Đặt các tùy chọn in nâng cao .......................................................................................... 102

9 Quản lý và bảo trì sản phẩm

In trang thông tin và cách thức thực hiện ......................................................................................... 106
Sử dụng phần mềm HP Easy Printer Care (Chăm sóc Máy in Dễ dàng HP) ................................. 108

Mở phần mềm HP Easy Printer Care (Chăm sóc Máy in Dễ dàng HP) ......................... 108
Các thành phần của phần mềm HP Easy Printer Care (Chăm sóc Máy in Dễ dàng
HP) ................................................................................................................................... 108

Sử dụng máy chủ Web nhúng .......................................................................................................... 111

Mở máy chủ Web nhúng bằng cách sử dụng một kết nối mạng. .................................... 111
Các mục của máy chủ Web nhúng .................................................................................. 111

Sử dụng phần mềm Web Jetadmin software của HP ...................................................................... 114
Sử dụng tính năng an toàn ............................................................................................................... 115

Bảo mật IP ....................................................................................................................... 115
Bảo vệ máy chủ Web nhúng ............................................................................................ 115
Bảo vệ các lệnh in đã lưu ................................................................................................ 115
Khóa các menu của bảng điều khiển ............................................................................... 115
Khóa khung bộ định dạng ................................................................................................ 116

Quản lý nguồn cung cấp .................................................................................................................. 118

vi

VIWW

background image

Lưu giữ hộp mực ............................................................................................................. 118
Chính sách của HP về các loại hộp mực in không phải của HP ..................................... 118
Đường dây nóng và trang web về gian lận của HP ......................................................... 118
Thời gian sử dụng nguồn cung cấp ................................................................................. 118

Thay thế nguồn cung cấp và bộ phận .............................................................................................. 119

Hướng dẫn thay thế nguồn cung cấp .............................................................................. 119
Thay đổi hộp mực in ........................................................................................................ 119
Nạp kẹp giấy .................................................................................................................... 121
Thực hiện bảo dưỡng phòng ngừa ................................................................................. 122

Xác lập lại bộ đếm của bộ đồ nghề bảo dưỡng .............................................. 123

Cài đặt bộ nhớ, thiết bị USB nội và bảng mạch máy chủ in bên ngoài ............................................ 124

Tổng quan ........................................................................................................................ 124
Cài đặt bộ nhớ ................................................................................................................. 124

Cài đặt bộ nhớ sản phẩm ................................................................................ 124

Kiểm tra cài đặt DIMM ..................................................................................................... 128
Lưu tài nguyên (tài nguyên cố định) ............................................................................... 128
Bật bộ nhớ dành cho Windows ........................................................................................ 129
Lắp các thiết bị USB nội .................................................................................................. 130
Cài đặt bảng mạch máy chủ in HP Jetdirect .................................................................... 132

Cài đặt bảng mạch máy chủ in HP Jetdirect ................................................... 132
Tháo bảng mạch máy chủ in HP Jetdirect ...................................................... 134

Lau dọn sản phẩm ............................................................................................................................ 135

Lau dọn mặt ngoài ........................................................................................................... 135
Hãy làm sạch đường dẫn giấy ......................................................................................... 135

Nâng cấp chương trình cơ sở .......................................................................................................... 136

Xác định phiên bản hiện tại của chương trình cơ sở ...................................................... 136
Tải về chương trình cơ sử mới từ trang Web của HP ..................................................... 136
Chuyển chương trình cơ sở mới vào sản phẩm .............................................................. 136

Sử dụng FTP để tải lên chương trình cơ sở thông qua trình duyệt ................ 136
Sử dụng FTP để nâng cấp chương trình cơ sở thông qua kết nối mạng ....... 137
Sử dụng HP Web Jetadmin để nâng cấp chương trình cơ sở ........................ 138
Sử dụng các lệnh của Microsoft Windows để nâng cấp chương trình cơ
sở .................................................................................................................... 138

Nâng cấp chương trình cơ sở HP Jetdirect ..................................................................... 139

10 Giải quyết sự cố

Xử lý vấn đề chung .......................................................................................................................... 142

Danh sách kiểm tra xử lý sự cố ....................................................................................... 142
Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm .............................................. 143

Khôi phục cài đặt của nhà sản xuất ................................................................................................. 144
Hiểu các thông báo ở bảng điều khiển ............................................................................................. 145

Các loại thông báo ở bảng điều khiển ............................................................................. 145
Các thông báo ở bảng điều khiển .................................................................................... 145

Kẹt giấy ............................................................................................................................................ 165

VIWW

vii

background image

Những nguyên nhân kẹt giấy thường gặp ....................................................................... 165
Các vị trí kẹt giấy ............................................................................................................. 166
Xử lý kẹt giấy .................................................................................................................. 167

Xử lý kẹt giấy trong khu vực nắp trên và hộp mực in ..................................... 167
Xử lý kẹt giấy từ khay nạp phong bì tùy chọn ................................................. 169
Xử lý kẹt giấy từ khay giấy .............................................................................. 170

Xử lý kẹt giấy từ Khay 1 ................................................................. 170
Xử lý kẹt giấy từ Khay 2 hoặc khay giấy tùy chọn 500 tờ ............. 170
Xử lý kẹt giấy từ khay nạp giấy tùy chọn 1.500 tờ ......................... 172

Xử lý kẹt giấy từ khay in hai mặt tùy chọn ..................................................... 173
Xử lý kẹt giấy từ khu vực của bộ nhiệt áp ....................................................... 175
Xử lý giấy kẹt từ khu vực giấy ra .................................................................... 178

Xử lý giấy kẹt từ ngăn giấy ra sau .................................................. 179
Xử lý kẹt giấy từ khay xếp giấy tùy chọn hoặc khay dập ghim/xếp
giấy ................................................................................................. 180
Xử lý kẹt giấy từ hộp thư 5 ngăn tùy chọn ..................................... 182

Khôi phục khỏi tình trạng kẹt giấy .................................................................................... 183

Xử lý vấn đề về chất lượng in .......................................................................................................... 185

Vấn đề về chất lượng in liên quan đến giấy .................................................................... 185
Vấn đề về chất lượng in liên quan đến môi trường ......................................................... 185
Vấn đề về chất lượng in liên quan đến kẹt giấy .............................................................. 185
Ví dụ về lỗi hình ảnh ........................................................................................................ 186

Xử lý vấn đề về hoạt động ............................................................................................................... 191
Xử lý vấn đề về khả năng kết nối ..................................................................................................... 192

Xử lý vấn đề kết nối trực tiếp ........................................................................................... 192
Xử lý vấn đề về mạng ...................................................................................................... 192

Xử lý vấn đề thường gặp đối với máy Windows ............................................................................. 194
Xử lý vấn đề thường gặp đối với máy Macintosh ............................................................................ 195
Xử lý các vấn đề với Linux ............................................................................................................... 198

Phụ lục A Nguồn cung cấp và phụ kiện

Đặt mua các chi tiết máy, phụ tùng, và mực in ................................................................................ 200

Đặt mua trực tiếp từ HP ................................................................................................... 200
Đặt mua qua các nhà cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ ....................................................... 200
Đặt hàng trực tiếp bằng phần mềm HP Easy Printer Care (Chăm sóc Máy in Dễ dàng
HP) .................................................................................................................................. 200

Số của bộ phận ................................................................................................................................ 201

Phụ kiện xử lý giấy .......................................................................................................... 201
Hộp mực .......................................................................................................................... 201
Các bộ đồ nghề bảo dưỡng ............................................................................................. 202
Bộ nhớ ............................................................................................................................. 202
Dây cáp và mạch ghép nối .............................................................................................. 202
Giấy ................................................................................................................................. 203

viii

VIWW

background image

Phụ lục B Dịch vụ và hỗ trợ

Chế độ bảo hành có giới hạn của Hewlett-Packard ......................................................................... 207
Tuyên bố bảo hành có giới hạn dành cho hộp mực ......................................................................... 209
Dịch vụ bảo hành khách hàng tự sửa chữa ..................................................................................... 210
Hỗ trợ khách hàng ............................................................................................................................ 211
Thỏa thuận về bảo trì của HP .......................................................................................................... 212

Thỏa thuận về sử dụng dịch vụ trực tuyến ...................................................................... 212

Dịch vụ hỗ trợ tại chỗ hôm sau ....................................................................... 212
Dịch vụ tại chỗ (số lượng nhiều) hàng tuần .................................................... 212

Đóng gói lại thiết bị .......................................................................................................... 212
Bảo hành mở rộng ........................................................................................................... 213

Phụ lục C Thông số kỹ thuật

Các đặc điểm kỹ thuật về hình thể ................................................................................................... 216
Các đặc điểm kỹ thuật về điện ......................................................................................................... 217
Thông số kỹ thuật về âm thanh ........................................................................................................ 218
Môi trường sử dụng ......................................................................................................................... 219

Phụ lục D Thông tin về Tuân Thủ Quy Định

Các qui định của FCC ...................................................................................................................... 222
Chương trình quản lý sản phẩm bảo vệ môi trường ........................................................................ 223

Bảo vệ môi trường ........................................................................................................... 223
Sản sinh ra khí ozone ...................................................................................................... 223
Điện năng tiêu thụ ............................................................................................................ 223
Tiêu hao mực in ............................................................................................................... 223
Sử dụng giấy ................................................................................................................... 223
Bộ phận làm bằng chất dẻo ............................................................................................. 223
Nguồn cung cấp ............................................................................................................... 223
Hướng dẫn Hoàn trả và Tái chế ...................................................................................... 224

Hợp chủng quốc Hòa Kỳ và Puerto Rico ........................................................ 224

Hoàn trả nhiều sản phẩm (nhiều hơn một hộp mực) ..................... 224
Hoàn trả đơn lẻ ............................................................................... 224
Vận chuyển ..................................................................................... 224

Hoàn trả ngoài phạm vi Hoa Kỳ ...................................................................... 224

Giấy in .............................................................................................................................. 224
Giới hạn về vật liệu .......................................................................................................... 224
Vứt bỏ thiết bị thải ra bởi người dùng ở hộ gia đình riêng tại Liên minh Châu Âu .......... 225
Hóa chất .......................................................................................................................... 225
Tờ Thông tin An toàn đối với Nguyên Liệu (MSDS) ........................................................ 225
Thông tin thêm ................................................................................................................. 226

Tuyên bố về tính thích hợp .............................................................................................................. 227

Tuyên bố về tính thích hợp .............................................................................................. 227

Tuyên bố về an toàn ......................................................................................................................... 228

VIWW

ix

background image

An toàn laser .................................................................................................................... 228
Các quy định DOC tại Canada ........................................................................................ 228
Tuyên bố VCCI (Nhật) ..................................................................................................... 228
Tuyên bố về dây dẫn (Nhật) ............................................................................................ 228
Tuyên bố EMI (Hàn Quốc) ............................................................................................... 228
Tuyên bố về laser cho Phần Lan ..................................................................................... 228
Bộ phận Hóa chất (Trung Quốc) ...................................................................................... 230

Bảng chú dẫn .................................................................................................................................................. 231

x

VIWW

background image

1