HP LaserJet P4510 Printer series - Menu Diagnostics (Chẩn Đoán)

background image

Menu Diagnostics (Chẩn Đoán)

Nhà quản trị có thể sử dụng menu phụ này để cô lập các bộ phận và giải quyết vấn đề kẹt giấy hoặc
chất lượng in.

Mục

Giá trị

Giải thích

PRINT EVENT LOG (IN
NHẬT KÝ SỰ KIỆN)

Không có giá trị nào được
chọn.

Nhấn

OK

để tạo danh sách 50 mục mới nhất trong nhật ký sự

kiện. Bản in nhật ký sự kiện sẽ cho biết số lỗi, số đếm trang,
mã lỗi và thông tin mô tả hoặc đặc tính.

SHOW EVENT LOG (HIỂN
THỊ NHẬT KÝ SỰ KIỆN)

Không có giá trị nào được
chọn.

Nhấn

OK

để cuộn qua nội dung của nhật ký sự kiện ở bảng

điều khiển. Bảng sẽ liệt kê tối đa 50 sự kiện mới nhất. Nhấn
mũi tên lên hoặc mũi tên xuống để cuộn qua nội dung
của nhật ký sự kiện.

PAPER PATH SENSORS
(CẢM BIẾN ĐƯỜNG DẪN
GIẤY)

Không có giá trị nào được
chọn.

Sử dụng mục này để kiểm tra mỗi một cảm biến ở trong đường
dẫn giấy. Nhấn

OK

để bắt đầu kiểm tra, sau đó sử dụng các

menu để in trang thông tin nội, ví dụ như trang cấu hình.

PAPER PATH TEST (KIỂM
TRA ĐƯỜNG DẪN GIẤY)

PRINT TEST PAGE (IN
TRANG KIỂM TRA)

Tạo trang kiểm tra. Trang này sẽ giúp bạn khi kiểm tra các tính
năng xử lý giấy của sản phẩm.

GHI CHÚ:

Đặt các mục khác trước khi chọn PRINT TEST

PAGE (IN TRANG KIỂM TRA).

Nhấn

OK

để bắt đầu kiểm tra đường dẫn giấy bằng cách sử

dụng nguồn (khay), thiết bị đích (ngăn giấy ra), cài đặt in hai
mặt và cài đặt số lượng bản sao chép mà bạn đã đặt trong các
mục khác trên menu Paper Path Test (Kiểm tra Đường dẫn
Giấy).

SOURCE (NGUỒN)

Chọn khay có sử dụng đường dẫn giấy mà bạn muốn kiểm tra.
Bạn có thể chọn bất kỳ khay nào đã được lắp. Chọn ALL
TRAYS
(TẤT CẢ CÁC KHAY) để kiểm tra tất cả các đường
dẫn giấy. (Giấy phải được nạp vào trong khay đã chọn.)

DESTINATION (ĐÍCH)

Chọn ngăn giấy ra cần được kiểm tra. Bạn có thể chọn tất cả
các ngăn.

DUPLEX (IN HAI MẶT)

Xác định giấy có cần đi qua bộ in hai mặt trong khi thực hiện
kiểm tra đường dẫn giấy hay không. Menu này chỉ xuất hiện
khi thiết bị có khay in hai mặt cài sẵn.

COPIES (BẢN SAO CHÉP)

Đặt số lượng tờ giấy được sử dụng trong mỗi khay khi thực
hiện kiểm tra đường dẫn giấy.

MANUAL SENSOR TEST
(KIỂM TRA CẢM BIẾN THỦ
CÔNG 1)

Không có giá trị nào được
chọn.

Nhân viên bảo dưỡng của HP có thể sử dụng mục này để kiểm
tra bộ cảm biến theo cách thủ công. Định vị bộ cảm biến bên
trong sản phẩm và kích hoạt nó theo cách thủ công. Nếu giá
trị thay đổi từ 0 sang số khác, điều này nghĩa là cảm biến đang
hoạt động.

MANUAL SENSOR TEST
(KIỂM TRA CẢM BIẾN THỦ
CÔNG 2)

Không có giá trị nào được
chọn.

Mục này liệt kê thêm các cảm biến để kiểm tra.

COMPONENT TEST (KIỂM
TRA THÀNH PHẦN)

Danh sách các thành phần
hiện có sẽ xuất hiện.

Nhân viên bảo dưỡng của HP có thể sử dụng mục này để kiểm
tra nhiều thành phần khác nhau bên trong máy nhằm phân lập
nguồn sự cố, ví dụ như tiếng ồn.

Trước khi bắt đầu kiểm tra, hãy đặt giá trị tần số REPEAT (LẶP
LẠI): ONCE (MỘT LẦN) hoặc CONTINUOUS (LIÊN TỤC) Sau
đó, chọn thành phần bạn muốn kiểm tra.

38

Chương 2 Bảng điều khiển

VIWW

background image

Mục

Giá trị

Giải thích

Để xác định vấn đề về tiếng ồn, hãy cẩn thận lắng nghe khi
bạn thực hiện mỗi cuộc kiểm tra.

PRINT/STOP TEST (KIỂM
TRA IN/DỪNG)

STOP TIME (THỜI GIAN
DỪNG)

Xác định độ dài khoảng thời gian, tính theo mili giây, mà sản
phẩm phải dừng lại trong khi thực hiện kiểm tra.

VIWW

Menu Diagnostics (Chẩn Đoán)

39