HP LaserJet P4510 Printer series - Giấy

background image

Giấy

Để biết thêm thông tin về giấy, xin đến

http://www.hp.com/go/ljsupplies

.

Mục

Mô tả

Số bộ phận

Giấy la-de Bóng Mềm HP

Dùng với các máy in HP LaserJet. Phủ
giấy, nên dùng cho các tài liệu kinh
doanh cần tạo tác động mạnh, ví dụ như:
sách quảng cáo nhỏ, tài liệu bán hàng và
tài liệu có hình ảnh chụp và đồ họa.

Thông số kỹ thuật: 32 lb (120 g/m

2

).

Giấy Letter (Thư) (220 x 280 mm), 50 tờ/
hộp

C4179A/Quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc
Châu Á - Thái Bình Dương

Giấy A4 (210 x 297 mm), 50 tờ/hộp

C4179B/Quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc
Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Âu

Giấy ráp HP LaserJet

Dùng với các máy in HP LaserJet. Loại
giấy láng này không thấm nước và khó
bị rách, nhưng không mang lại chất
chương in hoặc hiệu quả tốt lắm. Sử
dụng để làm biển báo, bản đồ, thực đơn
và các ứng dụng kinh doanh khác.

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 11 mm), 50 tờ
trong một hộp bìa cứng

Q1298A/Bắc Mỹ

Giấy A4 (210 x 297 mm), 50 tờ trong một
hộp bìa cứng

Q1298B/Quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc
Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Âu

Giấy LaserJet Lựa Chọn Đặc Biệt HP

Loại giấy sáng nhất dành cho LaserJet
của HP. Giấy này cực kỳ mịn và sáng
trắng khác thường, mang lại hiệu quả
màu sắc sống động và màu đen rõ ràng.
Lý tưởng cho thuyết trình hoặc trình diễn,
kế hoạch kinh doanh, thư từ bên ngoài
hoặc các tài liệu quan trọng khác

Thông số kỹ thuật: độ sáng 98, 32 lb.
(75 g/m

2

).

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 11 mm), 500 tờ/
tập, hộp bìa cứng có 10 tập

HPU1132/Bắc Mỹ

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 11 mm), 250 tờ/
tập, hộp bìa cứng có 6 tập

HPU1732 Bắc Mỹ

Giấy A4 (210 x 297 mm), hộp bìa cứng
có 6 tập

Q2397A/Quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc
Châu Á - Thái Bình Dương

Giấy A4 (210 x 297 mm), 250 tờ/tập, hộp
bìa cứng có 5 tập

CHP412/Châu Âu

Giấy A4 (210 x 297 mm), 500 tờ/tập, hộp
bìa cứng có 5 tập

CHP410/Châu Âu

Giấy A4 (210 x 297 mm), 160 g/m

2

,

500 tờ/tập, hộp bìa cứng có 5 tập

CHP413/Châu Âu

Giấy dành cho HP LaserJet

Dùng với các máy in HP LaserJet. Nên
dùng cho giấy in sẵn đầu đề, các bản ghi
chú quan trọng, tài liệu pháp luật, thư tín
trực tiếp và thư từ.

Thông số kỹ thuật: độ sáng 96, 24 lb
(90 g/m

2

).

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 11 mm), 500 tờ/
tập, hộp bìa cứng có 10 tập

HPJ1124/Bắc Mỹ

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 14 mm), 500 tờ/
tập, hộp bìa cứng có 10 tập

HPJ1424/Bắc Mỹ

Giấy A Letter (Thư khổ A)
(220 x 280 mm), 500 tờ/tập, hộp bìa
cứng có 5 tập

Q2398A/Quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc
Châu Á - Thái Bình Dương

Giấy A4 (210 x 297 mm), 500 tờ/tập, hộp
bìa cứng có 5 tập

Q2400A/Quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc
Châu Á - Thái Bình Dương

Giấy A4 (210 x 297 mm), 500 tờ/hộp

CHP310/Châu Âu

VIWW

Số của bộ phận 203

background image

Mục

Mô tả

Số bộ phận

Giấy In HP

Dùng với các máy in HP LaserJet và
inkjet. Sản xuất đặc biệt dành cho văn
phòng nhỏ và gia đình. Nặng hơn và
sáng hơn giấy photocopy.

Thông số kỹ thuật: độ sáng 92, 22 lb.

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 11 mm), 500 tờ/
tập, hộp bìa cứng có 10 tập

HPP1122/Bắc Mỹ và Mêhicô

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 11 mm), 500 tờ/
tập, hộp bìa cứng có 3 tập

HPP113R/Bắc Mỹ

Giấy A4 (210 x 297 mm), 500 tờ/tập, hộp
bìa cứng có 5 tập

CHP210/Châu Âu

Giấy A4 (210 x 297 mm), 300 tờ/tập, hộp
bìa cứng có 5 tập

CHP213/Châu Âu

Giấy Đa Dụng HP

Sử dụng với tất cả các máy in phun
(inkjet) và máy in có tính năng la-de tại
văn phòng, máy photocopy và máy fax.
Sản xuất dành cho những cơ sở kinh
doanh cần một loại giấy cho mọi nhu cầu
văn phòng của họ. Sáng hơn và mịn hơn
các giấy khác dành cho văn phòng.

Thông số kỹ thuật: độ sáng 90, 20 lb
(75 g/m

2

).

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 11 mm), 500 tờ/
tập, hộp bìa cứng có 10 tập

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 11 mm), 500 tờ/
tập, hộp bìa cứng có 5 tập

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 11 mm), 250 tờ/
tập, hộp bìa cứng có 12 tập

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 11 mm), 3 lỗ,
500 tờ/tập, hộp bìa cứng có 10 tập

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 14 mm), 500 tờ/
tập, hộp bìa cứng có 10 tập

HPM1120/Bắc Mỹ

HPM115R/Bắc Mỹ

HP25011/Bắc Mỹ

HPM113H/Bắc Mỹ

HPM1420/Bắc Mỹ

Giấy Văn Phòng HP

Sử dụng với tất cả các máy in phun
(inkjet) và máy in có tính năng la-de tại
văn phòng, máy photocopy và máy fax.
Nên dùng khi in với lượng lớn.

Thông số kỹ thuật: độ sáng 84, 20 lb
(75 g/m

2

).

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 11 mm), 500 tờ/
tập, hộp bìa cứng có 10 tập

HPC8511/Bắc Mỹ và Mêhicô

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 11 mm), 3 lỗ,
500 tờ/tập, hộp bìa cứng có 10 tập

HPC3HP/Bắc Mỹ

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 14 mm), 500 tờ/
tập, hộp bìa cứng có 10 tập

HPC8514/Bắc Mỹ

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 11 mm), Đóng
Gói Nhanh; 2.500 tờ trong một hộp bìa
cứng

HP2500S/Bắc Mỹ và Mêhicô

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 11 mm), Đóng
Gói Nhanh 3 lỗ; 2.500 tờ trong một hộp
bìa cứng

HP2500P/Bắc Mỹ

Giấy A Letter (Thư khổ A)
(220 x 280 mm), 500 tờ/tập, hộp bìa
cứng có 5 tập

Q2408A/Quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc
Châu Á - Thái Bình Dương

Giấy A4 (210 x 297 mm), 500 tờ/tập, hộp
bìa cứng có 5 tập

Q2407A/Quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc
Châu Á - Thái Bình Dương

Giấy A4 (210 x 297 mm), 500 tờ/tập, hộp
bìa cứng có 5 tập

CHP110/Châu Âu

Giấy A4 (210 x 297 mm), Đóng Gói
Nhanh; 2500 tờ/tập, hộp bìa cứng có 5
tập

CHP113/Châu Âu

204 Phụ lục A Nguồn cung cấp và phụ kiện

VIWW

background image

Mục

Mô tả

Số bộ phận

Giấy Tái Chế Văn Phòng HP

Sử dụng với tất cả các máy in phun
(inkjet) và máy in có tính năng la-de tại
văn phòng, máy photocopy và máy fax.
Nên dùng khi in với lượng lớn.

Đáp ứng đúng Sắc lệnh Chính phủ Hoa
Kỳ 13101 đối với các sản phẩm phù hợp
cho môi trường.

Thông số kỹ thuật: độ sáng 84, 20 lb,
mức tái chế 30%.

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 11 mm), 500 tờ/
tập, hộp bìa cứng có 10 tập

HPE1120/Bắc Mỹ

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 11 mm), 3 lỗ,
500 tờ/tập, hộp bìa cứng có 10 tập

HPE113H/Bắc Mỹ

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 14 mm), 500 tờ/
tập, hộp bìa cứng có 10 tập

HPE1420/Bắc Mỹ

Giấy trong dành cho HP LaserJet

Chỉ dùng với các máy in một màu
HP LaserJet. Cho chữ và hình ảnh đồ
họa rõ ràng và sắc nét, chỉ dựa vào giấy
trong được thiết kế đặc biệt và đã được
kiểm nghiệm để hoạt động với các máy
in đơn sắc HP LaserJet.

Thông số kỹ thuật: độ dày 4,3 milimét.

Giấy Letter (Thư) (8,5 x 11 mm), 50 tờ
trong một hộp bìa cứng

92296T/Quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc
Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và
Châu Âu

Giấy A4 (210 x 297 mm), 50 tờ trong một
hộp bìa cứng

922296U/Quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc
Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Âu

VIWW

Số của bộ phận 205

background image

206 Phụ lục A Nguồn cung cấp và phụ kiện

VIWW

background image

B