HP LaserJet P4510 Printer series - Ưu tiên cho cài đặt in

background image

Ưu tiên cho cài đặt in

Các thay đổi cho thông số cài đặt in được cài ưu tiên tùy theo nơi thực hiện thay đổi:

GHI CHÚ:

Các tên của các lệnh và các hộp thoại có thể khác nhau tùy theo chương trình phần mềm.

Hộp thoại Page Setup (Cài đặt Trang): Nhấp vào Page Setup (Cài đặt Trang) hoặc lệnh tương
tự trên menu File (Tập tin) của chương trình bạn đang làm việc để mở hộp thoại này. Thông số
cài đặt được thay đổi ở đây sẽ ghi đè thông số cài đặt đã đổi ở nơi khác.

Hộp thoại Print (In): Nhấp vào Print (In), Print Setup (Cài đặt In) hoặc lệnh tương tự trên menu
File (Tập tin) của chương trình bạn đang làm việc để mở hộp thoại này. Cài đặt được thay đổi
trong hộp thoại Print (In) có mức ưu tiên thấp hơn và không ghi đè các thay đổi được thực hiện
trong hộp thoại Page Setup (Cài đặt Trang).

Hộp thoại Printer Properties (Đặc tính Máy in) (trình điều khiển máy in): Nhấp vào
Properties (Đặc tính) trong hộp thoại Print (In) để mở trình điều khiển máy in. Cài đặt được thay
đổi trong hộp thoại Printer Properties (Đặc tính Máy in) không ghi đè cài đặt ở bất kỳ nơi nào
khác trong phần mềm in.

Thông số mặc định của trình điều khiển máy in: Thông số cài đặt trình điều khiển máy in mặc
định xác định các thông số được sử dụng trong tất cả các tác vụ in, trừ khi thông số cài đặt được
thay đổi trong hộp thoại Page Setup (Cài đặt Trang), Print (In), hoặc Printer Properties (Đặc tính
Máy in).

Thông số cài đặt bảng điều khiển máy in: Các thông số cài đặt thay bằng bảng điều khiển máy
in sẽ có độ ưu tiên thấp hơn các thay đổi thực hiện ở các nơi khác.

46

Chương 3 Phần mềm dành cho Windows

VIWW