HP LaserJet P4510 Printer series - Thay đổi cài đặt trình điều khiển máy in cho Windows

background image

Thay đổi cài đặt trình điều khiển máy in cho Windows

Thay đổi các cài đặt cho mọi nhiệm vụ
in cho tới khi đóng chương trình phần
mềm

Thay đổi các cài đặt mặc định cho mọi
nhiệm vụ in

Thay đổi các cài đặt cấu hình sản
phẩm

1.

Trên menu File (Tập tin) trong
chương trình phần mềm, bấm
Print (In).

2.

Chọn trình điều khiển, và sau đó
bấm Properties (Đặc Tính) hoặc
Preferences (Sở Thích).

Các bước có thể khác nhau; quá trình
này này là phổ biến nhất.

1.

Windows XP và Windows Server
2003 (sử dụng kiểu hiển thị
Default Start (Bắt đầu Mặc định)
cho menu Start (Bắt đầu))
: Bấm
Start (Bắt đầu), sau đó bấm Printer
and Faxes
(Máy in và Fax).

- hoặc -

Windows 2000, Windows XP và
Windows Server 2003 (sử dụng
kiểu hiển thị Classic Start (Bắt
đầu Cổ điển) cho menu Start (Bắt
đầu))
: Bấm Start (Bắt đầu), bấm
Settings (Cài đặt), sau đó bấm
Printers (Máy in).

- hoặc -

Windows Vista: Bấm Start (Bắt
đầu), bấm Control Panel (Bảng
Điều khiển), sau đó trong phần
Hardware and Sound (Phần cứng
và Âm thanh), bấm Printer (Máy
in).

2.

Bấm chuột phải vào biểu tượng
trình điều khiển, và sau đó chọn
Printing Preferences (Sở Thích
In).

1.

Windows XP và Windows Server
2003 (sử dụng kiểu hiển thị
Default Start (Bắt đầu Mặc định)
cho menu Start (Bắt đầu))
: Bấm
Start (Bắt đầu), sau đó bấm Printer
and Faxes
(Máy in và Fax).

- hoặc -

Windows 2000, Windows XP và
Windows Server 2003 (sử dụng
kiểu hiển thị Classic Start (Bắt
đầu Cổ điển) cho menu Start (Bắt
đầu))
: Bấm Start (Bắt đầu), bấm
Settings (Cài đặt), sau đó bấm
Printers (Máy in).

- hoặc -

Windows Vista: Bấm Start (Bắt
đầu), bấm Control Panel (Bảng
Điều khiển), sau đó trong phần
Hardware and Sound (Phần cứng
và Âm thanh), bấm Printer (Máy
in).

2.

Bấm chuột phải vào biểu tượng
trình điều khiển, và sau đó chọn
Properties (Đặc Tính).

3.

Bấm vào tab Device Settings (Cài
Đặt Thiết Bị).

VIWW

Thay đổi cài đặt trình điều khiển máy in cho Windows

47