HP LaserJet P4510 Printer series - Sử dụng FTP để nâng cấp chương trình cơ sở thông qua kết nối mạng

background image

Sử dụng FTP để nâng cấp chương trình cơ sở thông qua kết nối mạng

GHI CHÚ:

Cập nhật chương trình cơ sở có liên quan đến việc thay đổi định dạng của bộ nhớ truy cập

ngẫu nhiên cố định (NVRAM). Bất kỳ cài đặt menu nào đã được thay đổi khác với cài đặt mặc định có
thể sẽ trở lại trạng thái cài đặt mặc định và phải được thay đổi lại nếu bạn muốn các cài đặt khác với
cài đặt mặc định.

1.

Ghi nhớ địa chỉ IP trên trang HP Jetdirect. Trang HP Jetdirect là trang thứ hai in ra khi bạn in trang
cấu hình.

GHI CHÚ:

Trước khi cập nhật chương trình cơ sở, hãy kiểm tra chắc chắn rằng sản phẩm không

được đặt ở chế độ Sleep (Nghỉ). Đồng thời, kiểm tra chắc chắn rằng mọi thông báo lỗi đã được
xóa sạch khỏi màn hình của bảng điều khiển.

2.

Mở dấu nhắc lệnh MS-DOS trên máy tính của bạn.

3.

Gõ: ftp TCP/IP ADDRESS>. Ví dụ: nếu địa chỉ TCP/IP là 192.168.0.90, hãy gõ ftp
192.168.0.90.

4.

Đi đến thư mục lưu trữ tập tin chương trình cơ sở.

5.

Nhấn phím

Enter

trên bàn phím.

6.

Khi được nhắc nhập tên người sử dụng, nhấn

Enter

.

7.

Khi được nhắc nhập mật khẩu, nhấn

Enter

.

8.

Gõ bin tại dấu nhắc lệnh.

9.

Nhấn

Enter

. Thông báo 200 Types set to I, Using binary mode to transfer files (200 Kiểu đặt

là I, sử dụng chế độ nhị phân để truyền tập tin) xuất hiện trong màn hình lệnh.

10.

Gõ put, sau đó gõ tên tập tin. Ví dụ: nếu tên tập tin là LJP4015.RFU, hãy gõ put
LJP4015.RFU.

11.

Quá trình tải về sẽ bắt đầu và chương trình cơ sở sẽ được cập nhật trên sản phẩm. Quá trình này
có thể mất gần năm phút. Hãy để quá trình hoàn thành mà không tác động gì hơn tới sản phẩm
hoặc máy tính.

GHI CHÚ:

Sản phẩm sẽ tự động tắt đi, sau đó bật lên lại sau khi xử lý phần nâng cấp.

VIWW

Nâng cấp chương trình cơ sở 137

background image

12.

Tại dấu nhắc lệnh, gõ: bye để thoát khỏi lệnh ftp.

13.

Tại dấu nhắc lệnh, gõ: exit để quay về giao diện của Windows.