HP LaserJet P4510 Printer series - Dừng lệnh in hiện tại từ bảng điều khiển

background image

Dừng lệnh in hiện tại từ bảng điều khiển

Nhấn nút dừng trên bảng điều khiển.